Auteur Topic: waarom bidden?  (gelezen 9540 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline samten

 • Geïntresseerde
 • *
 • Berichten: 60
waarom bidden?
« Gepost op: 14-07-2012 00:01 »
Waarom bidden?
        
   
Zijne Heiligheid de Dalai Lama

Er zijn vele soorten gebeden. Sommige gebeden gebruiken we om onze geest te inspireren en te richten op een bepaalde eigenschap of een bepaald doel; zo creëren we er de oorzaak voor dat we dit doel ook bereiken. Dit doen we bijvoorbeeld als we bidden dat we toleranter mogen worden en meer mededogen jegens anderen mogen voelen. Andere gebeden worden gebruikt voor specifieke personen of situaties, zoals bidden om genezing van iemands ziekte.
Of een gebed verhoord wordt hangt af van meer dan alleen het bidden: we moeten namelijk ook de juiste oorzaken daarvoor creëren. Het is geen kwestie van: "Alstublieft Boeddha, laat dit of dat gebeuren, maar ik ga ondertussen lekker ontspannen en thee drinken terwijl u al het werk opknapt."

Als we bijvoorbeeld bidden om liefdevoller en mededogend te worden en we doen geen moeite om onze boosheid te beheersen, dan scheppen we niet de oorzaken (karma) om het gebed verhoord te krijgen. De transformatie van onze geest gebeurt door onze eigen inzet, en we bidden om Boeddha's inspiratie om die te kunnen opbrengen.
"Het ontvangen van de zegen van de boeddha's" betekent niet dat er iets tastbaars van de boeddha's in ons stroomt. Het betekent dat onze geest wordt getransformeerd door de gezamenlijke inzet van het onderricht en de leiding van de boeddha's en bodhisattva's enerzijds en onze eigen beoefening anderzijds. We kunnen dus niet bidden voor een wedergeboorte in een Zuiver Land en verwachten dat de boeddha's en bodhisattva's al het werk doen. We moeten vooral ook zelf moeite doen om de lessen te verwezenlijken. Langzaam aan kunnen we onthechting van wereldse genoegens ontwikkelen, zoveel mogelijk mededogen voor anderen genereren, en wijsheid opwekken. Op deze manier kan bidden een bijzonder diep effect op onze geest hebben. Als we echter niets ondernemen om onze slechte gewoonten van lichaam, spraak en geest af te leren, en als onze geest tijdens het bidden afgeleid is, dan zal het effect minimaal zijn.
     gebedsdienst in Amsterdam
       

Ook het verhoren van gebeden voor genezing van een ziekte, het verbeteren van de financiële positie van een familie of een goede wedergeboorte voor een overleden familielid hangt ervan af of degene voor wie wordt gebeden de benodigde oorzaken wel gecreëerd heeft. Indien dat inderdaad het geval is, dan zorgen onze gebeden ervoor dat het zaad van een positieve activiteit (karma) uit het verleden tot rijping kan komen en een positief resultaat heeft. Maar als de persoon voor wie wordt gebeden niet het zaad heeft gezaaid door zijn eigen positieve activiteiten in het verleden, dan zullen onze gebeden veel moeilijker uitkomen. Een boer kan de aarde mest en water geven, maar als er geen zaadje is gezaaid zal er niets groeien.

Toen Boeddha beschreef hoe de wet van karma (oorzaak en gevolg) in onze geestesstroom werkt, zei hij dat doden een verkorting van het leven veroorzaakt. Zowel het niet-doden als het redden van het leven van anderen heeft een lang leven tot gevolg, vrij van ziekten. Als we deze elementaire regel niet opvolgen en toch voor een lang en gezond leven bidden, dan begrijpen we niet hoe het werkt. Anderzijds, indien de persoon voor wie wordt gebeden in het verleden niet heeft gedood en juist andere levens heeft gered, dan kunnen gebeden voor hem of haar worden verhoord.

Op dezelfde manier is volgens Boeddha vrijgevigheid de oorzaak van rijkdom. Als we vrijgevig zijn geweest in een vorig leven en nu bidden dat onze rijkdom mag toenemen, dan kan dat ook inderdaad gebeuren. Als we erg egoïstisch en gierig zijn, creëren we de oorzaak voor armoede en niet voor rijkdom in de toekomst. Vrijgevigheid, de behoeftigen helpen en delen wat we hebben zijn eigenschappen die ooit in de toekomst de gewenste resultaten zullen hebben. Aan de andere kant, als we moeilijkheden in ons leven ervaren is het goed ons af te vragen: "Wat heb ik gedaan dat dit gevolg veroorzaakt?" Dit kunnen we leren uit Boeddha's onderricht. Dan kunnen we ons gedrag veranderen om te vermijden dat we nog meer zaadjes achterlaten die dergelijke ongewenste gevolgen opleveren.

 
   
bron: maitreya.nl

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Eerwaarde
 • *
 • Berichten: 1600
Re:waarom bidden?
« Reactie #1 Gepost op: 14-07-2012 17:49 »
Het gebed wordt over het algemeen beschouwd als een specifieke oefening in het Christendom. Maar uiteraard bidt men in het Boeddhisme (en in andere religies) ook. Ik beschouw echter het bidden als dominante factor in het Christendom en de meditatie als dominante factor in het Boeddhisme. Het katholicisme heeft zelfs speciale gebedenboeken, waarin voor elk aspect van het leven een gebed staat vermeld. Persoonlijk vind ik dat wel wat overdreven, ik ben van mening dat we immers niet alles voorgekauwd hoeven te krijgen. Er zijn prachtige gebeden, waar ik veel respect voor heb. Het gebed hoort bij het hart, het opbloeien van het menselijk hart. Bidden betekent feitelijk zegeningen sturen naar alle levende wezens, hierdoor opent uw hart zich.

Ik vraag me af of het gebed of welke persoonlijke actie dan ook het karma zo kan richten, dat men er een langer leven door zal krijgen. Dat klinkt mooi, maar ik doe er geen uitspraken over. Als de zegening op u terugkomt en het u leven zal verlengen, heel mooi. Ik hecht daar echter geen specifiek geloof aan, omdat we dit niet kunnen controleren. Ik zie het meer als een inspiratie, zoals de Dalai Lama dat verwoordt. Bidden is dus met name bedoeld als universele actie, niet om persoonlijk voordeel te behalen. Toch kan het bidden ook werken voor het eigen bestaan, in het eigen lijden. Aan Jezus wordt het volgende universele gebed toegeschreven, het Onze Vader:

“En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.”
(Bijbel: Mattheüs 5:14)

In dit Onze Vader staat naar mijn mening dat we de werking van het universum moeten overlaten aan het Goddelijke, dat we heel willen worden, zo boven en zo beneden. We moeten eten, anders kunnen we niet leven. Verder worden we in dit gebed gelijkgesteld met degenen die schuld aan ons hebben, op welke manier dan ook, maar zonder onze vergeving gaat dat niet lukken. Er staat ook dat de verzoeking oftewel de begeerte ons kan verleiden, en dat er sprake kan zijn van boosheid (de boze). Hier wordt aan God gevraagd of hij ons niet in verzoeking wil brengen, en dat is wel opmerkelijk. Omdat de verzoeking over het algemeen wordt toegeschreven aan het slechte, het kwade. Jezus stelt echter dat als we onze medemensen hun fouten en overtredingen niet kunnen vergeven, dit op onszelf zal terugwerken, we zo niet zuiver kunnen zijn en mijns inziens werkt het ons vermogen tot mededogen tegen.

En mededogen is iets wat ook in het Boeddhisme zeer belangrijk wordt geacht.

Met vriendelijke groet,

Basho :)

Offline samten

 • Geïntresseerde
 • *
 • Berichten: 60
Re:waarom bidden?
« Reactie #2 Gepost op: 14-07-2012 23:24 »
Bid Basho! Bid met heel je hart en ziel.........

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Eerwaarde
 • *
 • Berichten: 1600
Re:waarom bidden?
« Reactie #3 Gepost op: 15-07-2012 10:56 »
Bid Basho! Bid met heel je hart en ziel.........

Ik meen te begrijpen dat u mij adviseert om totaal te zijn in wat ik doe. Wat betreft meditatie, contemplatie en gebed probeer ik dat inderdaad. Hiervoor is oneindig geduld noodzakelijk, zeker in het licht van het leven, wat zowel zinvol als zinloos is. Wat als men voor de muur van de zinloosheid komt te staan? Hierop is niet het gemakkelijke antwoord te geven dat zinvolheid en zinloosheid slechts twee kanten van de medaille zijn, en dat het eigenlijk allemaal illusoir is. Elk mens kan slechts zelf antwoord geven met zijn of haar hele wezen op de zingeving en de zinloosheid van ons beperkte leven. Vandaar dat in Zen de dood het centrale onderwerp is waar het eigenlijk om draait. Als men zich in meditatie e.a. begeeft, kan het niet anders dan dat men uiteindelijk geconfronteerd wordt met de eigen beperkingen; het persoonlijk innerlijk onderdrukte ‘kwaad’ komt vrij en wil u de weg versperren. In het Boeddhisme probeert Mara bijvoorbeeld Siddhartha op allerlei manieren te verleiden:

   “De Heilige richtte zijn schreden naar die gezegende Bodhi-boom, onder welke schaduw hij zijn zoeken tot een einde zou brengen.
   Terwijl hij heenging, beefde de aarde en een schitterend licht veranderde het aanschijn van de wereld.
   Terwijl hij nederzat, weerklonken de hemelen van vreugde en alle levende wezens werden vervuld van blijdschap.
   Mara alleen, de heer der vijf begeerten, de brenger des doods en de vijand der waarheid, was verstoord en verheugde zich niet. Met zijn drie dochters, de verleidsters, en met zijn gevolg van boze geesten, ging hij naar de plek waar de grote sjramana zat. Maar Sjakjamoeni duchtte hem niet.
   Mara uitte vreeswekkende bedreigingen en deed een wervelstorm ontstaan, zodat de hemelen verduisterd werden en de oceaan bulderde en sidderde. Maar de Gezegende onder de Bodhi-boom bleef kalm en vreesde niet. De Verlichte wist, dat geen kwaad hem kon overkomen.
   De drie dochters van Mara verzochten Boddhisattva, maar hij lette niet op hen, en toen Mara zag, dat hij geen verlangens in het hart van de overwinnende sjramana kon ontsteken, beval hij alle boze geesten onder zijn bevel, de grote moeni aan te vallen en te overweldigen.
   Doch de Gezegende sloeg hen gade als een die op het onschuldige spel van kinderen toeziet. Al de woeste haat der boze geesten was vruchteloos. De vlammen der hel werden tot heilzaam reukwerk, en de woedende bliksemflitsen werden veranderd in lotusbloemen.
  Toen Mara dit zag, ontvlood hij met zijn heir de Bodhi-boom. Toen daalde van boven een regen van hemelse bloemen neder en stemmen van goede geesten werden gehoord, zeggende:
   ‘Ziet de grote moeni! Zijn geest onberoerd door de haat; het heir der bozen heeft hem niet overmocht. Hij is rein en wijs, vol liefde en mededogen.
   Gelijk de stralen der zon de duisternis der wereld wegnemen, zo zal hij die in zijn zoeken volhardt, de waarheid vinden, en de waarheid zal hem verlichten.’”
(citaat: Paul Carus: “Het evangelie van Boeddha”, Ankh Hermes Deventer 1983, blz. 38)

Dit komt ook zo ongeveer in de Christelijke Bijbel voor, als de duivel probeert Jezus te verleiden:

“Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.
Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.
Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.”
(Bijbel: Mattheüs 4:1-11)

De muur der zinloosheid wordt in het Christendom de donkere nacht van de ziel genoemd. Joannes van het Kruis schreef dat ooit op in zijn “Mystieke werken”. De donkere nacht van de ziel is de totale zinloosheid, men voelt zich zelfs door God verlaten. Maar wanneer men door dit lijden gaat, wat feitelijk verder gaat dan het strikt persoonlijke lijden, dan komt alles wel weer op zijn pootjes terecht. Dit klinkt allemaal vrij heftig, maar dit is de betekenis van het “Uw wil geschiede” in het Onze Vader van de Christenen. Deze drie woorden bevatten iets wat de egogerichte mens eigenlijk bijna niet kan opbrengen: het leven laten komen zoals het komt, met alle vreugde, pijn, zinloosheid, zin, onzin en ga zo maar door. We leren in de maatschappij dat we voor onszelf op moeten komen, dat we “vrij” zouden moeten zijn (desnoods te bereiken via geweld), een scala aan meningen moeten vormen. Wij zijn kinderen van het Europese Verlichtingsideaal wat onderhand nogal uit zijn voegen is gegroeid. Aanvankelijk wilden Westerse filosofen als Spinoza, Hume, Montesquieu, Hobbes, en dergelijke de mens vrij maken van de kerkelijke macht. De secularisatie is echter inmiddels zover doorgeschoten, dat Nietzsche beweerde dat God dood is.

“Een leerling vroeg aan een geleerde rabbi waarom God vroeger direct tot zijn volk sprak en nu niet meer. De wijze antwoordde: ‘De mens kan niet laag genoeg buigen om te horen wat God zegt.’” Joods gezegde

Daar staan we dan… We hebben ons vrij gemaakt van diverse knellende banden, maar zijn we daardoor daadwerkelijk vrij geworden? Atheïsme ontkent God, maar er zijn nieuwe goden die we aanbidden. Er zijn ideologieën ontstaan, communisme, fascisme, fundamentalisme. En wat te denken van de uitgebreide virtuele wereld van het digitale tijdperk, heldenverering in films en stripboeken, materialisme, consumentisme? Totalitaire idealen zijn menselijke strevingen om het perfecte ideaal te bereiken. De mens is echter veel te beperkt om de perfectie te realiseren, omdat niets perfect is. Volmaakt betekent letterlijk: vol-gemaakt. Er valt niets meer aan toe te voegen of af te doen. Dat riekt eerder naar iets doods dan naar het leven, vandaar dat ideologieën zo gevaarlijk kunnen zijn. De mysticus of mystica beseft op een gegeven moment dat hij of zij niets kan doen om God te bereiken, hij of zij heeft alles geprobeerd, niets helpt. Als dit bijna nihilistische lijden wordt doorstaan, wordt letterlijk het “Uw wil geschiede” gerealiseerd. Dan hoeft er niet meer smartelijk gebeden te worden, dan leeft men het leven zoals het komt. En is er geen moment meer dat men stelt: “Dit wil ik niet!”

“Alles loslaten is de Dharma, en wie dat begrijpt is een Boeddha; maar het loslaten van alle waanideeën laat geen Dharma na om je aan vast te houden.” Huang Po

Met beleefde groet,

Basho :)
« Laatst bewerkt op: 15-07-2012 10:59 door Basho »

Offline samten

 • Geïntresseerde
 • *
 • Berichten: 60
Re:waarom bidden?
« Reactie #4 Gepost op: 16-07-2012 14:54 »
Ik wil natuurlijk niets opdringen Basho, maar ik geloof nu eenmaal in het gebed als ritueel om op zeer directe
manier in contact te kunnen komen met onze Boeddha-eigenschappen.
Ik denk dat het pad van meditatie het belangrijkste pad is dat we kunnen volgen om tot verstilling en inzicht te komen. Als dat dan eenmaal zover is kunnen we natuurlijk niet stil blijven zitten. We moeten de ruimte die de stilte biedt en onze inzichten gebruiken om de volgende stap op weg naar Boeddha-schap te zetten....het pad van transformatie, het zuiveren van negativiteiten die in onze bewustzijnsstroom  liggen opgeslagen én het cultiveren van onze positieve eigenschappen door de kracht van onze gedachten. Door de Boeddha's,de Goden, de Bodhisattva's of wat voor symbolen van zuiverheid dan ook in gebed op te zoeken, er beloftes aan te maken, vergeving en zegeningen aan te vragen kunnen we in onszelf en de wereld om ons heen de noodzakelijke revolutie teweegbrengen.
groet,
samten

Offline Ujukarin

 • Actief Lid
 • Sangha Ouderling
 • **
 • Berichten: 818
  • Triratna Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Re:waarom bidden?
« Reactie #5 Gepost op: 16-07-2012 16:21 »
Niets mis met bidden binnen het boeddhisme en ook niets met meditatie. Zie o.a.

http://en.wikipedia.org/wiki/Indriya

dus het komt neer op balanceren van de vijf spirituele krachten/paden, alnaargelang je persoonlijkheid en de fase van je pad. Sraddha wordt o.a. door bidden en poedja versterkt, viriya door aktie en bodhicitta, mindfulness door allen, concentratie door meditatie en wijsheid door studie.

With folded palms,

<Ujukarin>

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Eerwaarde
 • *
 • Berichten: 1600
Re:waarom bidden?
« Reactie #6 Gepost op: 16-07-2012 19:19 »
Ik wil natuurlijk niets opdringen Basho, maar ik geloof nu eenmaal in het gebed als ritueel om op zeer directe
manier in contact te kunnen komen met onze Boeddha-eigenschappen.
Ik denk dat het pad van meditatie het belangrijkste pad is dat we kunnen volgen om tot verstilling en inzicht te komen. Als dat dan eenmaal zover is kunnen we natuurlijk niet stil blijven zitten. We moeten de ruimte die de stilte biedt en onze inzichten gebruiken om de volgende stap op weg naar Boeddha-schap te zetten....het pad van transformatie, het zuiveren van negativiteiten die in onze bewustzijnsstroom  liggen opgeslagen én het cultiveren van onze positieve eigenschappen door de kracht van onze gedachten. Door de Boeddha's,de Goden, de Bodhisattva's of wat voor symbolen van zuiverheid dan ook in gebed op te zoeken, er beloftes aan te maken, vergeving en zegeningen aan te vragen kunnen we in onszelf en de wereld om ons heen de noodzakelijke revolutie teweegbrengen.

groet,
samten

Ik denk niet dat we op dit forum schrijven om elkaar iets op te dringen, ik geloof trouwens ook niet dat dit uw bedoeling is. Uw geloof in het gebed als ritueel om op zeer directe wijze in contact te kunnen komen met de Boeddha eigenschappen is uw pad, uw weg. De meditatie zoals u die beschrijft, na verstilling en inzicht, waarna we volgens u niet stil blijven zitten en de zuiverheid van het gebed opzoeken e.d. om een noodzakelijke revolutie teweeg te brengen is volkomen legitiem.

Ik meen op te merken dat u het pad van Vajrayana volgt, mijn weg is die van het Zen-Boeddhisme. De opvatting van meditatie, contemplatie en gebed kan wat dit aangaat natuurlijk enigszins verschillend zijn. Maar welke weg we binnen het Boeddhisme ook volgen, niemand kan voor de ander spreken, dat zal ook uw bedoeling niet zijn, denk ik. Als Boeddhisten kunnen we onszelf rekenen tot het Hinayana, Mahayana of Vajrayana. Geen enkel probleem. Volg de weg die het beste bij u past, ik doe dat op mijn manier. Wellicht kunnen we ondanks alle “verschillen in pad” beter spreken over Buddhayana, oftewel we rekenen onszelf allen op de een of andere wijze tot de weg van de Boeddha. Daarin is het zaak realisatie te vinden, nietwaar?

“Emaho!
Luister goed, geliefde zonen en dochters!

Wanneer je op deze manier dit dzokchen inzicht standvastig beoefent,
zonder je te laten afleiden,
is er later,
zelfs als je er niet meer aan denkt en alles volledig zijn eigen gang laat
gaan,
geen komen en gaan meer in deze ware staat van Zijn.

Wanneer er geen scheiding is tussen verschijnselen en leegte,
dan is het inzicht verwezenlijkt.
Wanneer er geen verschil is tussen dromen en wakker zijn,
dan is de meditatie verwezenlijkt.
Wanneer er geen verschil is tussen plezier en pijn,
dan is het handelen verwezenlijkt.
Wanneer er geen verschil is tussen dit leven en het volgende,
dan is de natuurlijke staat van Zijn verwezenlijkt.
Wanneer er geen verschil is tussen je bewustzijn en de Ruimte,
dan is dharmakaya verwezenlijkt.
Wanneer er geen verschil is tussen je eigen bewustzijn en de Boeddha,
dan is de bevrijding verwezenlijkt.”
(Citaat uit: Shabkar: “De vlucht van de Garoeda”, het lied van de ultieme bevrijding door de Tibetaanse yogi Shabkar, ingeleid en vertaald door Robert Hartzema. Uitgeverij Karnak 2010, blz. 134)

Met metta,

Basho :)
« Laatst bewerkt op: 16-07-2012 19:22 door Basho »

Offline Skoebidoe

 • Geïntresseerde
 • *
 • Berichten: 79
Re:waarom bidden?
« Reactie #7 Gepost op: 23-09-2013 16:17 »
Misschien een domme vraag: gebruikt een boedhist bepaalde materialen als hij bidt?
Een christen heeft bijvoorbeeld een rozenkrans. In de islam bestaat er ook een soort kraal die ze in de hand houden tijdens het bidden.
Het enige wat telt, is datgene in de praktijk brengen waar u daadwerkelijk in gelooft. (Dalai Lama)

Online Marcel

 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 2978
 • gewoon niet zo overdrijven
Re:waarom bidden?
« Reactie #8 Gepost op: 23-09-2013 18:32 »
Bij het reciteren van mantra's gebruikt men wel een mala,
een kralensnoer vergelijkbaar met een rozenkrans,om de tel bij te houden.