https://old.bookrix.com/books;user:nicomoonen.html

Books By nicomoonen

Most Widely Read Books
De citta en het Doodloze
Nico MoonenDe citta en het Doodloze

Verkorte leerreden van de eerwaarde Arahant Maha Bua Nyanasampanno

 • Religion
 • Dutch
 • 6167 Words
 • Ages 12 and up
 • 34

Be­wustz­ijn wordt in het Pali aange­duid met de wo­or­den viññana en citta. Tussen beide wo­or­den is er een be­lan­grijk ver­schil. Viññana is dat deel van de geest dat ontstaat en ver­gaat als be­wustz­ijn, het zich be­wust wor­den van iets door con­tact van de zin­tu­igen met een zin­tui... Read more...

Keywords: cittaviññanaDoodlozebewustzijnwetenNibbana

For Free

Dood en wedergeboorte
Nico MoonenDood en wedergeboorte
 • Religion
 • Dutch
 • 12419 Words
 • Ages 14 and up
 • 33

De dood wordt al­ge­meen beschouwd als een on­der­w­erp waarover men weinig of niet nadenkt. Toch hebben zowel Jezus Chris­tus als voor hem ook de Boed­dha Go­tama denken over de dood aan­bev­olen als een heilzame over­weg­ing. “Be­denkt dat u stof bent en tot stof zult wed­erk­eren,” zei... Read more...

Keywords: doodwedergeboortede drie goddelijke boden

For Free

Sutta Nipata 2
Nico MoonenSutta Nipata 2

II. Cūla-Vagga, het kleine boek

 • Religion
 • Dutch
 • 13542 Words
 • Ages 16 and up
 • 27

Het Sutta-Nipāta of de ‘kleine col­lec­tie van lerin­gen’ bestaat uit 1149 verzen met enkele proza­s­tukken. Ze zijn geor­dend in vijf vaggas met in to­taal 71 sut­tas. De sut­tas zijn zowel in proza als in versvorm. Het Sutta-Nipāta is een van de be­lan­grijk­ste boeken in de Khud­daka... Read more...

Keywords: Sutta-NipataCula-vaggahet kleine boekRatana-Suttade juwelenAmagandha-Suttaeten van vleesHiri-SuttaschaamteMahā-Mangala-Suttade grootste zegeningenSuciloma-SuttaDhammacariya-SuttaKapila-suttajuist gedragBrahma-Dhammika-SuttaBrahmanadhammika suttaNava-Sutta[more]

For Free

Khuddhakapata
Nico MoonenKhuddhakapata
 • Religion
 • Dutch
 • 6619 Words
 • Ages 16 and up
 • 9

Het Khud­dhakapāta is de tekst van kleinere pas­sages. Het is het ko­rt­ste boek van de Pali Tip­i­taka. Het is een com­pi­latie van negen korte tek­sten.  De meeste delen van het Khud­dhaka­p­ata gelden als heel oud. Drie leerre­den ervan, namelijk het Man­gala-, Ratana- en Metta-sutta... Read more...

Keywords: Pali canonKhuddakapathaTirokudda sttaNiddhikanda sutta

For Free

Udana
Nico MoonenUdana

Korte , bondige uitspraken van de Verhevene

 • Religion
 • Dutch
 • 35310 Words
 • Ages 16 and up
 • 6

In het Udana zijn korte, bondige uit­spraken van de Boed­dha of van zijn voor­naam­ste discipe­len verza­meld. Het Udāna bestaat uit acht vaggas (sec­ties of hoofd­stukken), elk bestaande uit tien sut­tas met in to­taal tachtig udānas. Elke korte uit­spraak (udāna) wordt voorafge­gaan... Read more...

Keywords: udanakorte uitspraken

For Free

De Jatakas
Nico MoonenDe Jatakas
 • Religion
 • Dutch
 • 4424 Words
 • Ages 14 and up
 • 5

Ver­halen van de zo­ge­naamde vroegere lev­ens van de Boed­dha Go­tama wor­den Jātakas ge­noemd. Er zijn 547 van die ver­halen, ook wel ge­boortev­er­halen ge­noemd. Deze ver­halen wer­den ge­bruikt om de grote deug­den van de Bod­hisatta te on­der­wi­jzen. Vóórboed­dhis­tis­che sprook­jes, leg­ende... Read more...

Keywords: Jatakageboorteverhalen

For Free

Itivuttaka
Nico MoonenItivuttaka

Zo is het gezegd

 • Religion
 • Dutch
 • 25523 Words
 • Ages 16 and up
 • 5

De naam Itivut­taka betekent: “Zo is het gezegd.” Het werk bestaat uit 112 korte stukken. Vol­gens het com­men­taar zijn de sut­tas verza­meld door de vrome leken­vol­gelinge Khu­jjutāra. Zij was in het konin­klijk paleis te Kosambi een di­en­ares van koningin Sama­vati. Zij had het eer... Read more...

Keywords: Pali CanonItivuttakaKhujjhuttara

For Free