Auteur Topic: Reincarnatie in de Bijbel  (gelezen 7142 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline chan

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 515
Reincarnatie in de Bijbel
« Gepost op: 28-09-2011 19:58 »
Over reincarnatie in de Bijbel.
 
 Hierover staat er in het eerste deel van het Johannes Evangelie -  Nieuwe Testament een interessante passage..

Er wordt aan Johannes de Doper gevraagd wie hij is:
 
19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij?
20 En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet.
21 En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.
22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?
23 Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.

Hier wordt aan Johannes gevraagd of hij (de reincarnatie? is van) Elias is of  hij (de reincarnatie(?) is van)
de profeet (Jesaja) is.
Waarom zouden notabene de Priesters en de Levieten aan Johannes de Doper vragen of hij een van de beiden lang daarvoor overleden mannen was die bekend stonden als Elias en Jesaja ?

Reincarnatie was bekend bij de joden en onder andere bovenstaande teksten uit de BIJBEL tonen dat aan.
« Laatst bewerkt op: 28-09-2011 21:11 door chan »
De Boeddha zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Dharma  zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Menselijke gemeenschap zoek IK  in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
Boeddhanatuur ontmoet Boeddhanatuur in zelfbewustzijn

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3068
Re:Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #1 Gepost op: 28-09-2011 20:10 »
Ik heb wel eens geleerd dat Elias  niet  alleen verwijst
naar een persoon die al eerder geleefd heeft , als ook een titel is.
Een benaming voor iemand die als voorloper fungeert,
of voor iemand die een zending te vervullen heeft.

Dan is de vraag met welke betekenis we in deze passage te maken hebben.
« Laatst bewerkt op: 28-09-2011 20:24 door lord rainbow »
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil

Offline chan

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 515
Re:Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #2 Gepost op: 28-09-2011 21:09 »
Dat is dan zeker een vraag. Het is overigens niet iets wat ik afleidt uit deze specifieke passage.
Als ik deze passage lees dan begrijp ik uit de tekst en de context niet dat hier aan Johannes de Doper gevraagd wordt welke titel hij heeft, dan zou de vraag toch eerder geweest moeten zijn Wat ben je (?) maar er wordt gevraagd Wie ben je.
Bovendien wordt er ook gevraagd of hij anders de profeet Jesaja is, ook geen Wat ben jij maar een wie ben jij vraag.
 
De Boeddha zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Dharma  zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Menselijke gemeenschap zoek IK  in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
Boeddhanatuur ontmoet Boeddhanatuur in zelfbewustzijn

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3068
Re:Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #3 Gepost op: 28-09-2011 21:20 »
Ja,
op die manier wel.

Maar als je aan julius ceasar vraagt:''wie bent U?'
kan hij antwoorden: 'de keizer van Rome.'

En op de vraag:'wat bent U?'kan hij antwoorden met: 'een man,'of: een mens.'

op die manier zijn
functie(wat) en persoon(wie), niet werkelijk verschillend.
« Laatst bewerkt op: 28-09-2011 21:26 door lord rainbow »
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil

Offline chan

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 515
Re:Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #4 Gepost op: 28-09-2011 21:55 »
Maar hij - Julius Cesar - antwoord niet met een naam maar met een titel, dan is het verder zo dat op het moment dat hem gevraagd wordt wie hij is, naam (Julius) en titel (Keizer van Rome) gelijk zijn met elkaar en dat kunnen we in het geval van Johannes toch niet zeggen.
Daar komt bij dat Johannes........ de Doper was en als zodanig ook een profeet want hij profeteerde de komst van Jezus.
Dus men had kunnen vragen of hij een profeet was, of een doper, maar dat vroeg men niet men vroeg of hij Elias was of Jesaja.
De Boeddha zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Dharma  zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Menselijke gemeenschap zoek IK  in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
Boeddhanatuur ontmoet Boeddhanatuur in zelfbewustzijn

Offline chan

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 515
Re:Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #5 Gepost op: 29-09-2011 07:23 »
Voor iemand die meer wil weten of reincarnatie een rol speelde in de Bijbel en in het Joodse volk kan het volgende ook interessant zijn.

We vinden het volgende in Maleachi 4:5: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en gevreesde dag des Heren komt.’
Dit is een duidelijke verwijzing naar voorbestaan en wedergeboorte; Elia, een profeet van wie men weet dat hij in het verleden heeft geleefd, wordt verwacht terug te komen in de toekomst.

Als Jezus naar oude profetieën verwijst en over Johannes de Doper spreekt, zegt hij in Matheus 11:10-14
wederom:
Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn boodschapper voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u zal bereiden.
Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen zijn geboren, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper
En indien u het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.

In deze citaten zien we dat Jezus zelf in ondubbelzinnige woorden stelt dat de ziel van Johannes de Doper dezelfde was als die van Elia. Deze bewering is volkomen in overeenstemming met de reïncarnatieleer. Jezus vestigt de aandacht op een gebeurtenis die nooit zou hebben kunnen plaatsvinden tenzij reïncarnatie een feit is.

In Johannes 9:1-2 vinden we de volgende verwijzingen naar voorbestaan: ‘En voorbijgaande zag Hij [Jezus] een man, die sinds zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind is geboren?’

‘Jezus vroeg aan zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, anderen: Elia, weer anderen, dat een van de oude profeten is opgestaan’ (Lucas, 9:18-19).
Van iemand die nu leeft wordt hier gezegd dat hij een incarnatie is van iemand waarvan bekend is dat hij in het verleden heeft bestaan. Het antwoord op de vraag is op zichzelf een aanvaarding van een bestaan gevolgd door reïncarnatie.

Onder de joden geloofde de grootste en meest invloedrijke sekte, de Farizeeën, in reïncarnatie. De joodse generaal Flavius Josephus (37-98 n.Chr.), die tevens een priesterlijke functionaris en historicus van zijn volk was, was zelf een farizeeër. In een van zijn werken, De joodse oudheden, boek XVIII, hfst. 1, par. 3, 4, schrijft hij:
Zij [de Farizeeën] geloven dat de ziel een onsterfelijke macht in zich heeft en dat er in het onderaardse beloningen of straffen zullen zijn al naar gelang de mensen in dit leven deugdzaam of slecht hebben geleefd; laatstgenoemde zielen zullen eeuwigdurend gevangen worden gehouden, maar de eersten zullen het vermogen hebben opnieuw te leven.

In een van zijn andere werken, getiteld De joodse oorlog, boek III, hfst. 8, par. 5, schrijft hij:
Weten jullie niet dat zij eeuwige roem oogsten die volgens de natuurwet uit dit leven vertrekken. . . . en dat hun ziel zuiver en gehoorzaam is en zij de heiligste plaats in de hemel krijgen, vanwaar ze in de wenteling van eeuwen opnieuw in een rein lichaam worden gezonden.

Een andere joodse sekte, de Essenen, geloofde eveneens in reïncarnatie.

Origenes (186-254 n.Chr.), leerling van St. Clemens en Ammonius Saccas, de stichter van de neoplatonische school, wordt beschouwd als een van de grootste christelijke geleerden en denkers.
In De principiis [Over eerste beginselen], boek IV, hfst. 1, afd. 23 werk schrijft Origenes:
Van hen die naar de aarde afdalen is ieder dus volgens zijn verdiensten of overeenkomstig de plaats die hij daar innam, bestemd in deze wereld te worden geboren, in een ander land, of bij een ander volk, of in andere levensomstandigheden, of omringd door ongemak van een andere soort, of bij religieuze ouders of bij ouders die niet religieus zijn; zodat het kan gebeuren dat een Israëliet afdaalt bij de Scythen, en een arme Egyptenaar terechtkomt in Judea.

Hoewel deze opmerkingen de nadruk leggen op preëxistentie is het gemakkelijk te zien dat zij reïncarnatie omvatten, zelfs al wordt dit niet met name genoemd. Als een ‘Egyptenaar wordt geboren in Judea’ betekent dit dat de Egyptenaar stierf en de ziel later werd geïncarneerd in het lichaam van iemand uit Judea. En hoe ontstond de Egyptenaar? Was hij niet een incarnatie van een eerder levend individu, dat misschien tot een ander volk behoorde? En was dit vroegere individu niet de incarnatie van iemand die nog eerder leefde, enz.? En als deze keten zich onbeperkt in het verleden uitstrekt, betekent dit dan niet dat deze zich ook onbeperkt in de toekomst moet uitstrekken? Waarom zou men moeten aannemen dat de man uit Judea het einde van de keten was? Als hij sterft, moet zijn ziel dan niet een nieuwe belichaming zoeken?

Een vergadering van kerkleiders werd omstreeks het jaar 538 in Constantinopel gehouden onder leiding van patriarch Mennas. Dit om een oordeel te vellen over deze leer zoals die werd onderwezen door Origenes, en ook over een aantal van zijn andere leringen die eveneens als ketters werden beschouwd.
Vanaf dat moment werd door de Katholieke Kerk voorgeschreven - als dogma - dat er niet zoiets bestond als reincarnatie en dat de mens maar een keer leefde.
Voor die tijd was reincarnatie een onderdeel van het bewustzijn van veel Christenen.

(informatie vanaf het internet)De Boeddha zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Dharma  zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Menselijke gemeenschap zoek IK  in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
Boeddhanatuur ontmoet Boeddhanatuur in zelfbewustzijn

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3068
Re: Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #6 Gepost op: 23-01-2022 18:21 »
toch wel interessante insteek
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil

lushan3

 • Gast
Re: Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #7 Gepost op: 24-01-2022 07:27 »
Ik heb niet eerder zulke lariekoek gelezen als hierboven van meneer chan, die inmiddels allang niet meer op dit forum participeert. Reïncarnatie is een Oosters en hindoeïstisch concept, waarin wordt gesuggereerd dat de mens een ziel heeft, een goddelijke vonk genaamd Atman, die verhuist na het sterven naar een nieuwe (levens)vorm. Deze (levens)vorm kan een mens zijn, maar ook een dier, e.a. En dat zou allemaal karmisch bepaald zijn, al naar gelang het verrichten van moreel goede en slechte daden.

In het christelijke geloof komt dit idee niet als zodanig voor. Alles wat in dit kader hierboven is betoogd is één grote vorm van inlegkunde. Er klopt niks van. Ik ben een christen, maar nergens in de Bijbel kom ik tegen dat er expliciet wordt uitgelegd dat een mens na de dood zou reïncarneren. Er is steeds sprake van één leven en verder niet. Dat heeft helemaal niks van doen met de complottheorie dat de Rooms-katholieke kerk alles wat dit aangaat zou hebben weggemoffeld. En dat de leer van één leven is aangenomen als een dogma. Je reinste flauwekul.
« Laatst bewerkt op: 24-01-2022 07:28 door Buddha Amitabha »

Offline Moesa

 • Actief Boeddha Forum lid
 • Nieuwkomer
 • ****
 • Berichten: 643
Re: Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #8 Gepost op: 24-01-2022 09:14 »
Citaat
In het christelijke geloof komt dit idee niet als zodanig voor. Alles wat in dit kader hierboven is betoogd is één grote vorm van inlegkunde. Er klopt niks van. Ik ben een christen, maar nergens in de Bijbel kom ik tegen dat er expliciet wordt uitgelegd dat een mens na de dood zou reïncarneren. Er is steeds sprake van één leven en verder niet. Dat heeft helemaal niks van doen met de complottheorie dat de Rooms-katholieke kerk alles wat dit aangaat zou hebben weggemoffeld. En dat de leer van één leven is aangenomen als een dogma. Je reinste flauwekul.

En de verrijzenis  Jezus ?

Las laatste een stuk waarbij mensen met een BDE vaak Jezus hebben gezien, geen Boeddha of iets dergelijks. Op YT ook een man die Jezus zag. Verklaar dat eens?

Hoe kan je weten dat het flauwekul is?

Moesa

lushan3

 • Gast
Re: Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #9 Gepost op: 24-01-2022 09:46 »
Ik ga niet in op visioenen over Christus, of anderszins. Daarover valt niets te verklaren. Het zij zo. En bijna dood ervaringen verklaren ook niets over de complottheorie dat de Rooms-katholieke kerk van alles zou hebben weggemoffeld inzake reïncarnatie, en een dogma zou hebben gemaakt van het menselijke leven in slechts één leven. Daar is geen enkel bewijs voor. Dat is je reinste flauwekul. En de verrijzenis van Christus wordt nergens "reïncarnatie" genoemd, het hele woord ontbreekt in de Schrift. En die verrijzenis betekent heel wat anders dan de hindoeïstische reïncarnatie. Laat staan dat het Oosterse begrip van reïncarnatie iets van doen zou hebben met de woestijnreligies of het christelijk geloof. Vergeet het maar, het is gewoon een hele andere religie of godsdienst.

Dat sommigen menen, dat ze een mengelmoes kunnen maken van diverse concepten uit diverse religies, is al eerder uitgeprobeerd door de New Age beweging. Met als resultaat dat daar weinig tot niets uit is voortgekomen dan wat zweverig geharrewar. Maar het staat natuurlijk iedereen vrij om te geloven wat hij of zij wil.
« Laatst bewerkt op: 24-01-2022 09:49 door Buddha Amitabha »

Offline Bodhiboom

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 1982
Re: Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #10 Gepost op: 24-01-2022 12:25 »
En de verrijzenis  Jezus ?

Las laatste een stuk waarbij mensen met een BDE vaak Jezus hebben gezien, geen Boeddha of iets dergelijks. Op YT ook een man die Jezus zag. Verklaar dat eens?

Hoe kan je weten dat het flauwekul is?

Bedoel je dat Jezus nog bestaat in de Bardo, wachtend op reincarnatie? Wie weet wat mogelijk is, als veel mensen dit zien dan is er toch wel een indicatie dat hij een sterke imprint heeft achtergelaten in het menselijk onderbewustzijn.

Er is geen zeker bewijs, dus mijn standpunt zou dat van een agnost zijn.
“Absorb what is useful, discard what is not, add what is uniquely your own.”
— Bruce Lee

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3068
Re: Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #11 Gepost op: 24-01-2022 15:21 »
Een vergadering van kerkleiders werd omstreeks het jaar 538 in Constantinopel gehouden onder leiding van patriarch Mennas. Dit om een oordeel te vellen over deze leer zoals die werd onderwezen door Origenes, en ook over een aantal van zijn andere leringen die eveneens als ketters werden beschouwd.
Vanaf dat moment werd door de Katholieke Kerk voorgeschreven - als dogma - dat er niet zoiets bestond als reincarnatie en dat de mens maar een keer leefde.
Voor die tijd was reincarnatie een onderdeel van het bewustzijn van veel Christenen.
(informatie vanaf het internet)


Als deze bijeenkomst werkelijk heeft plaatsgevonden,
zou dat toch terug te vinden moeten zijn....
als bron in kerkelijke en/of geschiedkundige archieven...

Er wordt in de bijbel wel ergens gewag gemaakt van  'wedergeboorte' ,
de passage heb ik inmiddels niet meer paraat, maar dat is mij ooit verklaard
als zijnde wedergeboorte in de geest.
Dat wil zeggen zoiets als bekeerd raken van een zondig leven tot een leven naar
het evangelie.

De citaten van Chan vind ik overigens niet overtuigend.
Je kunt er toch wel meerdere kanten mee uit vind ik.
« Laatst bewerkt op: 25-01-2022 08:19 door ob soek »
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil

Offline Bodhiboom

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 1982
Re: Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #12 Gepost op: 24-01-2022 15:39 »
Tijdens BDE vinden religieus/cultureel bepaalde verschijningen plaats.
Christenen zien Jezus
Boeddhisten zien Boeddha enz...

Ik denk dat dit een verwarring is van semi-psychotische verschijningen met het BDE fenomeen. BDEs zijn vrij goed gedocumenteerd en zijn voor het merendeel vrij van culturele verschijningen.

Vind Dick Swaab ook niet erg overtuigend, zijn verhaal is geschreven om de vooroordelen van bepaalde mensen te bevestigen.
“Absorb what is useful, discard what is not, add what is uniquely your own.”
— Bruce Lee

lushan3

 • Gast
Re: Reincarnatie in de Bijbel
« Reactie #13 Gepost op: 24-01-2022 20:06 »
Ik neem waar dat de mensen die hier reageren waarschijnlijk zijn geïnspireerd door bepaalde vormen van de gnostiek. Wellicht zelfs zonder het zelf te beseffen. Maar goed. In 553 n.Chr. vond het christelijke Concilie van Constantinopel II plaats (het vijfde oecumenische concilie). Eén van de onderwerpen was het origenisme, de leer van Origenes.

Op Wikipedia staat onder andere het volgende, ik citeer: "Ook werd er in dit concilie aandacht besteed aan het origenisme. De derde-eeuwse theoloog Origenes zou onder andere geleerd hebben dat zielen pre-existent zijn en dat iedereen uiteindelijk in de hemel zal komen, wat hij de apokatastasis (restauratie) noemde. Deze leer was nooit helemaal uitgestorven, en daarom werden er veertien heterodoxe stellingen van Origenes veroordeeld."

Het voert te ver om de leer van Origenes helemaal uit de doeken te doen. Geïnteresseerden kunnen eventueel zelf nader onderzoek doen. Voor zover ik weet, heeft Origenes helemaal geen reïncarnatie (zielsverhuizing) beschreven, zeker niet zoals dat in de Oosterse leringen staat. Er bestond ooit wel een soort reïncarnatieleer in de meer gnostische stromingen, die hun inspiratie haalden uit het christendom, maar toch veel teveel afwijkten van de christelijke leerstellingen. Origenes daarentegen heeft die reïncarnatieleer bestreden, want hij schreef dat die lering immers vreemd is aan de kerk van God, geenszins door de apostelen is overgeleverd en ook nergens in de Bijbel te vinden is. Wat hierboven door chan is geschreven klopt derhalve niet.