Registration Agreement

U stemt ermee in geen privacy-gevoelige, onjuiste, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel georiënteerde of anderszins in strijd met de in Nederland geldende wetten en regels zijnde berichten te plaatsen.
waaronder ook  teksten en afbeeldingen waar copyright op zit, tenzij u daarvan de eigenaar bent of (aantoonbare) toestemming heeft van de eigenaar.
Tevens stemt u ermee in geen spam, kettingbrieven, virussen of spyware te verspreiden.


De webmasters en beheerders van dit forum zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van dit forum. Zij zullen wel proberen ongewenst materiaal zo spoedig mogelijk van het forum te verwijderen.

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van door u geplaatste berichten en stemt ermee in de eigenaar van dit forum te vrijwaren van eventuele gevolgen van door u geplaatste berichten. De eigenaar van dit forum behoudt zich het recht voor uw identiteit vrij te geven in geval dit rechtens nodig is.

Beheerders hebben het recht alle berichten te verwijderen, bewerken en verplaatsen als zij dit nodig achten. Ook hebben zij het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Daarnaast hebben zij het recht door u geplaatste informatie te gebruiken voor doeleinden die het forum dienen.

Bij elk door u geplaatst bericht wordt het IP-adres opgeslagen om indien nodig uw berichtgeving te blokkeren of uw Internet Service Provider te achterhalen in geval van onwettige actie.

Dit forum plaatst een cookie, een klein tekstbestand met informatie zoals uw login-naam en wachtwoord, op uw computer (via uw browser-programma). Dit cookie wordt enkel en alleen gebruikt om u ingelogd te houden dan wel u uit te loggen.

Beheerders zijn niet aansprakelijk voor hackpogingen of de gevolgen van geslaagde hackpogingen.

Indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van beheerders en moderators niet opvolgt, kunt u meteen en permanent geblokkeerd worden. Eventueel wordt uw service provider op de hoogte gesteld van uw gedrag.

Privacy Policy

Privacyverklaring (GDPR/AVG

Privacyverklaring
Door bepaalde onderdelen van dit forum te gebruiken,  geef je misschien informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. je e-mail is noodzakelijk om te kunnen inloggen, met een anoniem e-mail ben je echter niet als persoon te identificeren. indien je zelf je naam of andere gegevens achterlaat op het forum geef je ook expliciet toestemming dat anderen jou als die persoon identificeren

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). maar in het kader van het forum is er geen persoonsgegevens verwerking behalve dan jou loginnaam en jou e-mail adres dat je dient anoniem te laten, als je een niet anoniem e-mail adres gebruikt geef je expliciet toestemming .

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van boeddhaforum.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
op te vragen en in te kijken,
te (laten) wijzigen,
te (laten) schrappen.
Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?
door een eenvoudig verzoek te mailen naar boeddhaforum.nl   ad gmail.com.

Vermeld steeds:

Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.
Zo verwerken we jouw gegevens. enkel loginnaam om te kunnen inloggen, en e-mail verbonden aan login.


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).
 e-mailadres:boeddhaforum.nl  ad gmail.comVoor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?
Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:
Bij elk door u geplaatst bericht wordt het IP-adres opgeslagen om indien nodig uw berichtgeving te blokkeren of uw Internet Service Provider te achterhalen in geval van onwettige actie.

voornaam en naam (niet van toepassing tenzij je zelf een identificeerbare login gebruikt
e-mailadres (niet van toepassing tenzij je zelf een identificeerbaar e-mail gebruikt)
woonadres(niet van toepassing tenzij je zelf die gegevens opneemt in je gegevens of achterlaat op het forum)
werkadres(niet van toepassing tenzij je zelf die gegevens opneemt in je gegevens of achterlaat op het forum)
telefoonnummer(niet van toepassing tenzij je zelf die gegevens opneemt in je gegevens of achterlaat op het forum)
btw-nummer(niet van toepassing tenzij je zelf die gegevens opneemt in je gegevens of achterlaat op het forum)


Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

om te kunnen inloggen en deelnemen aan het forum gebeuren


Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?
Persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard  die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

het verzorgen van IT-infrastructuur  (o.a. forum software);Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, maar de spiders van google:msn enz loggen wel in op het forum

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

of

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens
De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens boeddhaforum.nl jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Alle medewerkers van boeddhaforum.nl zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.
Als het nodig is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Noot: in het kader van de GDPR is het niet meer toegelaten om zonder toestemming persoonlijke informatie zoals IP-adres bij te houden in Google Analytics.Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.
Dit moet je uiteraard aanpassen als je wél tracking-cookies gebruikt.
Facebook, Twitter en andere sociale media
Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.
Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje.

Als het misgaat …
We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.
Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan boeddhaforum.nl ad gmail.com en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.